Najdete nás na:

TPR1 – letní semestr 2012

Obecné informace

Účast na terénní praxi v trvání 14 dnů je povinná pro všechny studenty oboru SA. Obsah terénní praxe je specifický podle toho, kterou konkrétní praxi si student zvolí. Podstatou TPR1 je provedení výzkumu v terénu pod vedením pedagoga. Výzkum má převážně stacionární charakter. Před jeho vlastním započetím vypracuje student návrh výzkumu, který dá ke schválení svému vedoucímu. Důležitou součástí tohoto návrhu budou výzkumné otázky a představa o využití sociálně antropologických metod. Během vlastního výzkumu se od studenta očekává aktivní nasazení v terénu, průběžné vedení terénního deníku a v neposlední řadě plné respektování pokynů vedoucího výzkumu. Harmonogram jednotlivých kroků včetně přípravných schůzek k výzkumu si určuje každý vedoucí sám.Nabídka terénních praxí (chronologicky)

PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Termín: Druhá polovina června 2012 Lokalita: Horácko Téma: Místo folklóru v současné společnosti, předpokládám návštěvu Horáckých lidových slavností a následný výzkum vztahu obyvatel tohoto regionu k folkóru a jeho významu při utváření lokální identity. Ubytování: v soukromí nebo ve stanech (bude upřesněno). Počet účastníků: 12 osob

Mgr. Tomáš Retka

Termín: 16. 6. až 30. 6. 2012 Lokalita: Pardubice Téma: Základní okruhy – 1. Město a jeho symbolika 2. Život ve městě 3. Stereotypní obraz určitého místa. Ubytování: Nenajde-li se nic levnějšího, pak koleje UPa. Počet účastníků: 10 osob Poznámka: Tento výzkum je určen především pro studenty zajímající se o problematiku soudobého města, sociálních identit, stereotypů a dalších fenoménů, které s danou problematikou souvisejí. Neměl by být chápán (těmi, kdo jsou z Pardubic) jako možnost zůstat doma (a jen občas někam zajít do terénu, aby se neřeklo).

Mgr. Libor Dušek

Termín: 17. až 29. 6. 2012 Lokalita: Vrchlabí a okolí. Téma: Různá – např. vyhnání Němců, turistika, chalupářství atd. Ubytování: V objektu Krkonošského muzea za 50,- Kč denně Počet účastníků: 12 osob

PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. a Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D.

Termín: Předběžně 20. 6. až 4. 7. 2012 Lokality: Stárkov u Hronova a Čistá v Podkrkonoší. Témata: V obou obcích: rozvoj a proměny českých vesnic vzhledem k výstavbě tzv. satelitů; vliv socio-demografické změny na další rozvoj a fungování vesnice, se zaměřením na kvalitu bydlení, sociální vztahy (interakce, sociální sítě, role kulturního a symbolického kapitálu v rozvoji obce) a životní styl všech obyvatel obce; sociální konstrukce identity – koncept starousedlictví vs. novousedlictví; koncept “vesnického života” – ambivalentní termín venkov a jeho proměny v čase a prostoru; proměnlivý vztah mezi venkovem a městem; střet konceptu agrární kultury s konzumerismem. Ubytování: Přímo ve vesnicích – v soukromí či v penzionech; studenti dostanou příspěvek na ubytování ve výši cca 500 – 1.000 Kč. Počet účastníků: 6 + 6 osob Poznámka: Vhodné i pro TPR2

Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Termín: Předběžně 21. 7. až 4. 8. 2012 Lokalita: Širší okolí Spišského Štvrtku (Východní Slovensko). Témata: Obživné strategie spišských Romů; religiozita – pohřbívání, letniční hnutí, případně další dílčí témata; „romské dítě a jeho svět“. Další témata na základě zájmu výzkumníků. Ubytování: Ve stanech, v případě déletrvajících dešťů je možnost relativně levného ubytování v soukromí Počet účastníků: 20 osob

Doc. Mg.A. Tomáš Petráň, Ph.D.

Termín: 27. 8. až 9. 9. 2012 Lokalita: Františkov, Rokytnice nad Jizerou Téma: Proměny struktury zemědělského obyvatelstva vlivem dotační politiky EU a transformace zemědělství v horské chráněné krajinné oblasti (ekofarmy, zemědělští velkoproducenti, rodinné statky, agroturistické penziony) 2. život na horské boudě (ve spolupráci s Muzeem Krkonošského národního parku, příprava nové expozice a rešerše pro film). Počet účastníků: 10 osob Ubytování: Ubytování: pro 6 lidí pod střechou, další do stanu. Poznámka: Upozorňuju, že se bude hodně chodit a je to všude a pořád do kopce!

Milí studenti,

nyní máte dost informací, abyste se zapsali podle tematických zaměření jednotlivých výzkumů a podle toho, zda Vám nekolidují termíny – pozor, do konce tohoto týdne žádám ty z vás, kteří jste zapsáni u Mgr. Retky a doc. Petráně, abyste zrevidovali svá rozhodnutí, a abyste se v případě, že si najdete zajímavější téma či lokalitu, odepsali z jejich TPR 1 a přihlásili se k pedagogům, kteří mají ještě volná místa. Kapacita Mgr. Retky a doc. Petráně je ve skutečnosti – na rozdíl od toho co uvádí STAG, max. 10 osob! Pokud Vás z těchto 2 terénních výzkumech zůstane zapsáno více než 10, rozhodnou o tom, kdo s nimi pojede dotyční pedagogové. “Přebyteční” studenti budou mít pak velmi zúžený výběr.