Najdete nás na:

TESAS

TESAS

1) Epistemologie a „klasikové“ sociologie. Odhalování zákonů versus porozumění. Durkheim a Weber. Epistemologie a metody „tradiční“ sociální a kulturní antropologie. Malinowski a Boas

 

2) Epistemologický obrat v sociální/kulturní antropologii v 60. letech 20. století, kritika “tradiční” sociální a kulturní antropologie.

 

3) Interakcionismus, goffmanovský přístup k sociokulturním jevům, jeho následovníci a kritici. Kritika binarismu.

 

4) Od struktury k praxi. P. Bourdieu, S. Ortner. Základní teoretické koncepty (habitus; symbolické násilí; symbolický, sociální a kulturní kapitál; doxa; sociální pole). Teorie praxe. Vliv a kritika jeho díla.

 

5) Epistemologický obrat v sociální/kulturní antropologii v 80. letech 20. století, postmoderní antropologie, její principy, charakteristika, kritika.

 

6) Koncept kultury: historický kontext vzniku tohoto konceptu, kritika konceptu kultury a jeho obhajoba (writing against/for culture).

 

7) Kulturní relativismus: historický kontext vzniku tohoto konceptu, argumenty pro kulturní relativismus, kritika kulturního relativismu.

 

8) Kultura a politika: kultura jako kolektivní identita; politizace kultury; nové akademické obory založené na kultuře jako politice (kulturální studia, postkoloniální, subalterní, postrozvojová studia).

 

9) Kultura jako věda versus kultura jako text; nejvýznamnější školy a jejich představitelé; epistemologické a metodologické důsledky obou pojetí na zkoumání sociální reality.

 

10) Od kolonialismu k diskurzu rozvoje: role antropologie za kolonialismu; vznik a vývoj diskurzu rozvoje; kritika diskurzu rozvoje; postkoloniální studia a kolonizace mysli.

 

11) Vzájemná interakce společnosti a kultury skrze média a mediální realitu. Společnost a její přetváření v době rostoucího vlivu kulturního průmyslu a masových médií (Frankfurtská škola, Adorno, Habermas, Anderson, Gellner, Bourdieu, Baudrillard, Vatimo).

 

12) Zkoumání moci. Vznik státu a zavedení kontroly populace. Governmentalita (Michel Foucault), symbolické násilí (Pierre Bourdieu), diskurs. Nové nadnárodní a korporátní systémy moci.

 

13) Sociální třída, sociální reprodukce a sociální stratifikace (Marx, Bourdieu, Burawoy, Jan Keller)

 

14) Ekonomická antropologie. Východiska, zaměření a představitelé. Ekonomické chování jako sociální chování, racionalizace, ekonomizace, altruismus, modely rozhodování. Výměnný obchod, otázka daru a ekonomie. Jednotlivé formy distribuce a vztah k organizaci a institucím společnosti. Symbolická ekonomická antropologie.

 

15) Lingvistická antropologie. Tři fáze ve vývoji lingvisticko-antropologického paradigmatu. Vztah k sociolingvistice a postavení lingvistické antropologie v rámci sociální a kulturní antropologie. Typické výzkumné otázky.

 

16) Jaký je vztah mezi jazykem a naším obrazem světa?Vývoj whorfovských a postwhorfovských studií. Jazyk, čas a prostor.

 

17) Franz Boas a vztah jazyka, kultury a fyzických rysů. Řečová a jazyková komunita. Hranice mezi jazyky. Dialekt versus sociolekt. Kontaktová lingvistika: pidžiny a kreolštiny, lingua franca; substrát, superstrát, adstrát.

 

18) Antropologie genderu. S. de Beauvoir, Bourdieu, Ortner, Lacan, Butler.

 

19) Antropologie (post)socialismu a střední a východní Evropy. Gender za socialismu a dnes (Susan Gal, Gail Kligman). Symbolický řád socialismu (Yurchak).