Najdete nás na:

SOSA

SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (KSV/SOSA)

1) Sociální a etnická identita. Charakteristika identity. Stereotypy. Předsudky.

2) Etnicita a teorie etnicity. Etnicita – definice, různá užívání termínu. Kategorie etnika v historickém kontextu. Koncept etnických hranic (F. Barth); instrumentalismus, etnická indiference.

3) Vznik nacionalismu. Historické, společenské a politické okolnosti vzniku nacionalismu. Národní hnutí Evropy 19. a poč. 20. století.

4) Přístupy ke studiu nacionalismu. Primordialismus, modernismus, konstruktivismus, situacionismus. Nacionalismus v interpretaci E. Gellnera, B. Andersona a M. Hrocha.

5) Občanské a etnické pojetí národa. Národy bez státu (Kurdové, Palestinci, Sikhové, Tamilci aj.). Vztah státu a národa; vztah jazyka a etnicity; vztah náboženství a etnicity.

6) Etnické konflikty současnosti. Charakteristika. Příčiny. Politika a etnicita.

7)Etnické procesy; segregace, integrace, asimilace, kulturní pluralismus. Charakteristika a příklady. Soudobá etnorevitalizační hnutí. Etnopolitika. Genocida a etnocida. Charakteristika. Příklady.

8) Koncept „tradice“ a vynalézání tradic. Kolektivní paměť. M Halbwachs, P. Nora, Les lieux de mémoire

9) Koncept multikulturalismu, jeho směry (pluralistický, liberální a kritický multikulturalismus). Dilemata a současné kritiky.

10) Sociální stratifikace a nerovnost. Vertikální a horizontální sociální diferenciace, rovnostářské a stratifikované společnosti; kasty, stavy, třídy, vrstvy, segmentarismus; sociální prostor; sociální, ekonomický, kulturní a symbolický kapitál; habitus.

11) Migrace a teorie migrace. Studium migrace v antropologii a sociologii. „Push“ a „pull“ faktory. Transnacionalismus. Diaspory. Urbanizace, turismus. Wallersteinova teorie světového systému.

12) Rasa a rasismus. Vznik a rozvoj rasové teorie. A. de Gobineau a jeho následovníci. Soudobá kritika konceptu rasy. Různé formy rasismu. Zapojení antropologů do kritiky konceptu rasy a do hnutí za občanská práva Afroameričanů a jiných znevýhodněných skupin (Boas, Lévi-Strauss apod.).

13) Antropologické přístupy k mýtu a rituálu. Co jsou to rituály přechodu? Jak jsou tyto rituály uchopeny teoreticky? Podoba přechodových rituálů v komplexní společnosti.

14) Jak probíhají sociální změny a jak se o nich v antropologii přemýšlí? (Od proměn v menších sociálních skupinách po procesy typu urbanizace a globalizace).

15) Zamyslete se nad problematikou možnosti či nemožnosti „objektivní reprezentace“ v sociální antropologii.

16) Vysvětlete pojmy „struktura“ a „jednání“. Na konkrétním příkladu z vašeho výzkumu se zamyslete nad jejich vzájemnými vztahy.

17) Jak souvisí jazyk a gender a jaké to má důsledky pro sociální praxi?

18) Jakou roli hrají média při (re)produkci sociálního vědomí?