Najdete nás na:

SOSA

SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE (KSKA/SOSA)

1) Sociální a etnická identita. Charakteristika identit. Stereotypy. Předsudky.

2) Etnicita a nacionalismus – primordialisté – východní a západní primordialistické teorie. Definice etnicity a nacionalismus. Nacionalismus a sociální evolucionismus dle marxismu. J. V. Stalin, J. Bromlej, C. Geertz.

3) Etnicita a nacionalismus – etnicisté. Definice etnicity a nacionalismus. Dualistický etnicismus (A. D. Smith, J: Armstrong), teorie jednání a etnicismus (P. Bourdieu, C. Bentley). Původnost etnik a národů.

4) Etnicita a nacionalismus – modernistické přístupy: modernisté, instrumentalisté, konstruktivisté, situacionalisté. Definice etnicity a nacionalismus. Gellner, B. Anderson, M. Hroch, W. Connor, F. Barth. Etnická indiference, etnické hranice, národní státy.

5) Národní hnutí v Evropě 19.a poč. 20. století. Počátky národa, M. Hroch, E. Gellner, B. Anderson.

6) Občansko-teritoriální a etnicko-genealogické pojetí národa. Současné národy bez státu (např. Kurdové, Palestinci, Sikhové, Tamilci aj.). Vztah státu a národa; vztah jazyka a etnicity; vztah náboženství a etnicity.

7) Etnické konflikty současnosti. Sociální, ekonomický, environmentální aj. rozměr etnických konfliktů. Charakteristika. Příčiny. Politika, nacionalismus a etnicita.

8) Etnické procesy; segregace, integrace, asimilace, marginalizace a amalgamace; kulturní pluralismus. Soudobá etnorevitalizační hnutí ve světě. Genocida a etnocida. Charakteristika. Příklady.

9) Koncept „tradice“ a vynalézání tradic. Kolektivní paměť. M Halbwachs, P. Nora, Les lieux de mémoire.

10) Koncept multikulturalismu, jeho směry (pluralistický, liberální a kritický multikulturalismus). Dilemata a současné kritiky.

11) Sociální stratifikace a nerovnost. Vertikální a horizontální sociální diferenciace, rovnostářské a stratifikované společnosti; kasty, stavy, třídy, vrstvy, segmentarismus; sociální prostor; sociální, ekonomický, kulturní a symbolický kapitál; habitus.

12) Migrace a teorie migrace. Studium migrace v antropologii a sociologii. „Push“ a „pull“ faktory. Transnacionalismus. Diaspory. Urbanizace, turismus. Wallersteinova teorie světového systému.

13) Rasa a rasismus. Vznik a rozvoj rasové teorie. A. de Gobineau a jeho následovníci. Soudobá kritika konceptu rasy. Různé formy rasismu. Zapojení antropologů do kritiky konceptu rasy (např. Taylor, Boas, Lévi-Strauss apod.).

14) Antropologické přístupy k mýtu a rituálu. Co jsou to rituály přechodu? Jak jsou tyto rituály uchopeny teoreticky? Podoba přechodových rituálů v komplexní společnosti.

15) Jak probíhají sociální změny a jak se o nich v antropologii přemýšlí? (Od proměn v menších sociálních skupinách po procesy typu urbanizace a globalizace).

16) Zamyslete se nad problematikou možnosti či nemožnosti „objektivní reprezentace“ v sociální antropologii.

17) Vysvětlete pojmy „struktura“ a „jednání“. Na konkrétním příkladu z vašeho výzkumu se zamyslete nad jejich vzájemnými vztahy.

18) Jak souvisí jazyk a gender a jaké to má důsledky pro sociální praxi?

19) Jakou roli hrají média při (re)produkci sociálního vědomí?