Najdete nás na:

SOCAN

SOCAN

1) Sociálně konstruktivistické pojetí identity, esencialismus a jejich kritika. Spor o konstruktivistické pojímání Romů: M. Jakoubek, P. Barša a další.

 

2) Sociální vyloučení a kultura chudoby: vznik, použití a úskalí těchto konceptů. Moralizace chudoby. Přístup založený na „agency“.

 

3) Multikulturalismus: historický kontext vzniku multikulturalismu; kritika tohoto konceptu. Komunitarismus a liberalismus. Nové formy neesencialistického a angažovaného multikulturalismu (transkulturní přístup, kritický multikulturalismus).

 

4) Migrace a transnacionalismus.

 

5) Etnická problematika v současném světě.

 

6) Vztah nacionalismu a národa.

 

7) Kolonialismus a postkolonialismus na konkrétním vybraném případě.

 8) Politika moc a ideologie.Problematika lidských práv z antropologického hlediska. Historický kontext vzniku konceptu lidských práv. Individuální práva kontra práva skupin. Univerzalismus versus relativismus.

 

9) Globalizace a glokalizace. Roland Robertson, Immannuel Wallerstein, Jonathan Friedman, Zygmunt Baumann, Eric Wolff, Arjun Apparurai, Niklas Luhmann, John W. Meyer.

 

10) Sémiotická interpretace světa, jazyk jako znakový systém, C. S. Peirce a typy znaků v jazyce a mimo jazyk. Čeho indexem může být jazykové chování.

 

11) Synchronie versus diachronie ve studiu jazyka a kulturních jevů. Jednotky emické a etické, paradigma a syntagma.

 

12) Jazykový systém, jazykový úzus a jazyková ideologie. Standard a variabilita. Diglosie a semidiglosie. Ideologie jazykové správnosti: preskripce a deskripce. Sociolingvistika a W. Labov.

 

13) Město a venkov. Urbánní a rurální antropologie.

 

14) Původní obyvatelé. (Problematika práv ve vztahu k státu a k mezinárodním organizacím, etnizace, revitalizace, globalizace, ekologie, média, konkrétní příklady. Roland Niezen, Stephen James Anaya, Faye Ginsburg.)