Najdete nás na:
Pro studenty

Magisterské řízení

Studijní program N6703 Sociologie
Studijní obor 6703R003 Sociální antropologie
Délka a forma studia 2 roky / prezenční
Akademický titul Mgr.
Počet uchazečů / počet přijatých 2015/16 50-60/20-29
Počet přijímaných pro rok 2016/17 30

Charakteristika oboru
Cílem magisterského studia sociální antropologie je prohloubení teoretických a metodologických znalostí a dovedností, zejména schopnosti připravit, provést a vyhodnotit terénní výzkum. Dalšími klíčovými tématy jsou etnicita a nacionalismus, teorie kultury, antropologie Romů, ekonomická, ekologická, vizuální a lingvistická antropologie.

Profil a uplatnění absolventa
Vedle prohloubených teoretických znalostí budou absolventi samostatně zvládat odborné praktické činnosti a budou schopni připravit a realizovat antropologické výzkumy a další typy výzkumů a šetření aplikovatelných ve zkoumaném sociálním terénu. Budou schopni vytvářet a realizovat strategické dokumenty, projekty, analýzy, krizové plány obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového sektoru. Absolventi budou moci pracovat v pozicích specialistů obecních a krajských úřadů, nevládních organizací, nadací apod. Mohou se uplatnit v hospodářských organizacích jako specialisté v oblasti rozvoje lidských zdrojů, případně v médiích nebo organizacích zaměřených na vzdělávací aktivity. V neposlední řadě mohou pracovat také v sociálních službách v různých projektových pozicích, nikoliv však jako sociální pracovníci. Mohou však absolvovat příslušně zaměřené další profesní vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

Forma a podmínky přijímacího řízení
Uchazeč zašle na studijní oddělení spolu s přihláškou (nejpozději však do 30. 4.) osobně, mailem nebo poštou projekt své zamýšlené diplomové práce v rozsahu 1-2 normostrany (včetně odborných zdrojů). Pokud chce volit modul vizuální antropologie, zahrne do projektu vlastní představu o audiovizuálním zpracování svého tématu. Přijímací zkouška je ústní, bodována maximálně 50 body. V průběhu zkoušky uchazeč představí a zdůvodní vlastní modelový projekt diplomové práce a prokáže dobrou orientaci v sociální antropologii a příbuzných společenskovědních disciplínách. Během rozpravy bude orientačně prověřen stupeň znalosti anglického jazyka.

Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 30 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 25 a více bodů.

Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek     
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.

Aktuální informace lze získat zde.