Najdete nás na:
Pro studenty

Bakalářské řízení

Studijní program N6703 Sociologie
Počet přijímaných pro rok 2016/17 60
Studijní obor 6703R003 Sociální antropologie
Délka a forma studia 3 roky / prezenční
Akademický titul Bc.
Počet uchazečů / počet přijatých do roku 2014/15  150-200/80
Počet uchazečů / počet přijatých 2015/16 139/54

Charakteristika oboru
Klíčovými tématy během studia jsou multikulturalismus, globalizace, nacionalismus, sociální vyloučení a integrace. Studující si osvojí dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní výzkum. V rámci oboru existují tři specializace – sociální, aplikovaná a vizuální antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu.

Profil a uplatnění absolventa
Vedle teoretických znalostí budou absolventi zvládat odborné praktické činnosti, jak ve fázích rozhodovacích a plánovacích procesů, tak při konkrétním ovlivňováním situace v terénu. Také budou schopni připravit a realizovat společenskovědní, zejména antropologické výzkumy, například v oblasti interkulturní komunikace, lidských práv a integrace marginalizovaných skupin. Budou schopni spolupracovat na tvorbě a realizaci strategických dokumentů, projektů, analýz, krizových plánů obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového sektoru.

V návaznosti na získané znalosti, dovednosti a kompetence budou moci absolventi oboru pracovat v pozicích specialistů obecních a krajských úřadů, nevládních organizací, nadací apod. Mohou se uplatnit v hospodářských organizacích jako specialisté v oblasti rozvoje lidských zdrojů, případně v médiích nebo organizacích zaměřených na vzdělávací aktivity. V neposlední řadě mohou pracovat také v sociálních službách v různých projektových pozicích, nikoliv však jako sociální pracovníci. Mohou však absolvovat příslušně zaměřené další profesní vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

Forma a podmínky přijímacího řízení
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, kterou představuje test ze základů společenských věd (sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) – skládá se z uzavřených a jedné otevřené otázky.

Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 40 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.

Aktuální informace lze získat zde.

Dokumenty ke stažení