Najdete nás na:

Závěrečné práce

Pokyny a harmonogram pro vypracovávání závěrečných prací:
Katedra sociálních věd FF UPa (platné od LS 2014/15)

Vážení studující,
od letního semestru akademického roku 2014/15 je zaveden harmonogram předpokládaného
plnění jednotlivých etap vypracovávání závěrečných prací.

a) V momentu odevzdání podkladu je od studujícího očekáváno rozvíjení tématu vlastní
práce. Během následujících měsíců si ujasní vhodnost zdrojů, metod a vytvoří design
výzkumu (tak aby letní měsíce mohl věnovat buď studiu odborných zdrojů, nebo
realizaci výzkumu, případně jeho části, pokud to téma vyžaduje/umožňuje).

b) Během června (nejpozději však do 30. 6.) zašle student svému vedoucímu vlastní plán
práce na dobu od července až do odevzdání své BP/DP (např. kdy přečte jakou knihu,
kdy začne a ukončí výzkum, kdy odevzdá vedoucímu kolik stran k pročtení apod.) a
rešerši literatury k tématu v rozsahu tří normostran.* Na základě přijetí (např. mailem)
mu vedoucí při některé z dalších konzultací potvrdí odevzdání tohoto úkolu. Řádně
připravený student má právo využít jednu osobní konzultaci.

c) Před začátkem následujícího zimního semestru (podle aktuálního harmonogramu
akademického roku) student zašle dosavadní práci (rešerši zdrojů, případně dílčí
výstupy výzkumu, teoretická východiska) v rozsahu 10 normostran. Studující vizuální
antropologie představí teoretické uchopení problému, scénář, plán prací a případně
ukázky a interpretaci vlastního vizuálního záznamu.

d) Nejpozději druhý týden v říjnu se dostaví na konzultaci k vedoucímu práce, který mu
na příslušný formulář potvrdí řádné plnění harmonogramu závěrečné práce a dohodne
s ním plán konzultací. Vedoucím potvrzený formulář je nezbytnou vstupní podmínkou
do bakalářského či diplomového semináře. Bez potvrzeného formuláře nelze kurz
absolvovat. Semináře jsou rozvrhovány pouze v zimním semestru. I když student
bude z jakýchkoliv důvodů odevzdávat práci později, je povinen absolvovat seminář
v ZS podle studijního plánu.

e) Studující informují školitele v dostatečném předstihu o záměru odevzdat práci
k obhajobě k jednomu z určených termínů. V případě diplomové i bakalářské práce
má povinnost oznámit svůj záměr tři měsíce předem.

f) Nejpozději dva měsíce před termínem odevzdání diplomové nebo bakalářské práce
zašle studující školiteli text v rozsahu alespoň poloviny celkového rozsahu závěrečné práce.
Vedoucí práce nejpozději do 3 týdnů okomentuje nové části textu,
pokud student odevzdá práci alespoň pět dní před vypršením termínu. V případě
pozdějšího odevzdání se lhůta, dokdy je školitel povinen okomentovat, prodlužuje na 4 týdny.

§ V případě neplnění podmínek může školitel od vedení práce odstoupit, případně vyžadovat
odložení termínu odevzdání. Vyučující bakalářských a diplomových seminářů v případě
neplnění harmonogramu mohou odmítnout udělit atest za semináře.

V Pardubicích, 22. 6. 2015

Vedoucí katedry: Michal Tošner

Ke stažení: