Najdete nás na:

METAV

METAV

1) Co je to metoda a co je to teorie? Deduktivní a induktivní postupy. Kritéria volby metody a výzkumné strategie (kvalitativní/kvantitativní).

 

2) Reprezentativita vzorku a generalizace (zobecnění). Jak provést výběr vzorku, který splňuje kritéria reprezentativity.

 

3) Operacionalizace: vytváření hypotéz a výzkumných nástrojů z teoretických pojmů.

 

4) Dotazník – Reliabilita a validita; variabilita.

 

5) Interpretativní přístup k sociální realitě, zkoumání sociálních konstrukcí a porozumění světu z pohledu aktérů.

 

6) Etnografický výzkum: výběr tématu, výzkumná otázka, výběr vzorku.

 

7) Zúčastněné a nezúčastněné pozorování.

 

 

8) Zaznamenávání dat v etnografickém výzkumu.

 

9) Analýza dat. Kvalitativní: zpracování textů a obrazů, interpretace významů. Kvantitativní: základní logika statistického a) popisu a b) odhadu.

 

10) Aplikace antropologie. Jak lze antropologii „použít“. Přemýšlejte nad různými odvětvími, např. antropologie environmentální, rozvojová, medicínská, aktivistická, antropologie politik, byznysu nebo vzdělávání. Pozice konzultanta, vyjednavače (broker) a „obhájce“.

 

11) Etika v antropologickém výzkumu, její vývoj, otázky participace a změn působených přítomností antropologa. Otázky reciprocity a vztahu. Problematika etiky v aplikované antropologii.

 

12) Srovnání kvantitativních a kvalitativních metod: kódování a analýza; interpretace a teoretická citlivost; reprezentativnost a reflexivita.

 

13) Archiv a prameny v antropologii. Studium dokumentů a pramenů v antropologii. Co jsou to tzv. etnografické prameny? Jak je prováděno jejich studium a uchovávání. Co je to pramenný výzkum? Antropologické zkoumání minulosti. Metoda a přístup orální historie.

 

14) Příklady metod výzkumu vztahů mezi jazykem a společností. Sociolingvistické metody, diskursivní analýza.

 

15) Etika ve výzkumech marginalizovaných skupin a skupin původních obyvatel; propojení české antropologie a aplikovaných výzkumů marginalizace; dilemata antropologického výzkumu těchto skupin. Příklady konkrétních výzkumů (českých i zahraničních) problematických z hlediska etické dimenze.

 

16) Základní epistemologické otázky antropologického výzkumu: Determinace a aktivní přístup (structure versus agency). Objektivismus, relativismus a kritická intersubjektivita.

 

17) Základní epistemologické otázky antropologického výzkumu: Poznání a sdílení zkušenosti (poznání a význam). Kauzalita, interpretace a chápání druhých.