Najdete nás na:

MESA

METODOLOGIE A VÝZKUMNÉ METODY (KSKA/MESA)

 

1) Jaké metody užívali první sociální antropologové? Co je terénní výzkum? Postupné změny metodologie (především v 60. letech 20. století).Kteří z antropologů byli průkopníci a propagátoři terénních výzkumů? Kde a kdy tyto výzkumy probíhaly? V jakém politickém kontextu?

2) Co je to metoda a co je to teorie? Deduktivní a induktivní postupy. Kritéria volby metody a výzkumné strategie (kvalitativní/kvantitativní).

3) Epistemologie, konstruktivismus a ontologické otázky výzkumu. Generalizace, komparace, interpretace. Reliabilita a validita; variabilita a triangulace.

4) Dotazník a rozhovor; srovnání obou metod; druhy otázek; konstrukce otázek (možné chyby). Operacionalizace a indikátory. Uveďte vlastní zkušenost s konstrukcí výzkumných otázek.

5) Etnografie a zúčastněné pozorování. Metodologická zásada a limity hodnotové neutrality. Způsoby vymezení zkoumaného prostředí. Typy pozorování, typy rozhovorů.

6) Zpracování literatury; Jaký je postup v přípravné fázi výzkumu? Postupy při sestavení seznamu literatury. Jaký je účel studia literatury; vedení evidence a kritické čtení. Jak dochází na základě studia literatury k upřesnění výzkumného záměru. Jaký má vliv na konstrukci výzkumného pole? Co je to hypotéza a výzkumná otázka.

7) Fáze výzkumu a tvorba vzorku. Tvorba vzorku (cílený výběr, třídy aktérů, věková kohorta). Časování a zdroje výzkumu (stacionární a longitudinální výzkum; případová studie; pilotní studie, předvýzkum). Jaké mohou být cíle a účely výzkumu? Základní a aplikovaný výzkum; zadavatelé výzkumu a ovlivnění výzkumu zadavatelem.

 

8) Vstup do terénu a sebeprezentace; získávání důvěry a získávání souhlasu; informátoři/informanti; Role výzkumníka (otevřená/skrytá) a vliv výzkumníka na zkoumané prostředí. Vliv pozice výzkumníka (insider/outsider; gender) na průběh výzkumu; problém „going native“.

 

9) Terénní poznámky. Způsoby a druhy pořizování záznamu; terénní deník, rozhovor a přepis rozhovoru; ovlivnění situace otevřeným pořizováním záznamu.

 

10) Získávání dat; kódování a analýza; interpretace a teoretická citlivost; transparentnost a reflexivita. Co jsou ona „data“?

11) Etika antropologického výzkumu. Etické kodexy; informovaný souhlas; použití záznamových zařízení; problémy skrytého výzkumu. Zajištění anonymity účastníků výzkumu. Přibližte etická dilemata antropologického výzkumu obecně i na příkladech z terénu Vašeho či terénu jiných antropologů.

12) Charakterizujte multi-lokální etnografický výzkum (multi-sited ethnography). Jak je utvářeno pole výzkumu v tomto přístupu? Uveďte příklad.

13) Je cílem antropologie studium lidí na okraji? Pokud ANO, vysvětlete argumenty a pokuste se obhájit toto tvrzení. Pokud NE, podpořte tento názor argumenty. Zamyslete se nad metodologickými a etickými specifiky, které se s výzkumy „mocných” pojí.

14) Jaký je vztah mezi jazykem a naším obrazem světa? Znáte aspoň jeden způsob či metodu, jak lze zkoumat vztah mezi jazykem a naším obrazem světa? Jakými teoriemi lze tuto metodu podepřít?

15) Příklady metod výzkumu vztahů mezi jazykem a společností. Charakterizujte Labovovy sociolingvistické výzkumy vztahu mezi každodenní mluvou a sociální stratifikací. Jakým způsobem přistupuje ke zkoumání jazyka diskursivní analýza? Jak diskurs ovlivňuje sociální praxi?

16) Romská kultura a identitajako teoreticko-metodologický problém ve výzkumech zaměřených na Romy.

17) Studium dokumentů a pramenů v antropologii. Co jsou to tzv. etnografické prameny? Jak je prováděno jejich studium a uchovávání. Co je to pramenný výzkum? Antropologické zkoumání minulosti. Metoda a přístup orální historie.

18) Výsledky výzkumu; reprezentativnost, věrohodnost a autenticita ve výsledcích výzkumu; Formulace závěrů a způsoby reprezentace; Jaké mohou být způsoby a formy zveřejnění výzkumných zjištění? Jak tyto způsoby a formy ovlivňují společenský dosah výstupu?

19) Film a jeho využití v etnografii a antropologii (historický nástin vývoje etnografického filmu, důležité milníky a osobnosti)