Najdete nás na:

ETNAS

ETNAS  – Etnicita a nacionalismus

 

1) Základní teorie etnicity. M. Weber, F. Barth, T. H. Eriksen.Kategorie etnika v historickém kontextu.

 

2) Základní teorie nacionalismu. E. Gellner, B. Anderson, W. Connor, A. Smith, M. Hroch. Konstruktivismus proti primordialismu.

 

3) Rasa a rasismus. Soudobá kritika konceptu rasy.

 

4) Antropologické studium vlastnictví, práce, trhu a neformální ekonomie.

 

5) Antropologické studium produkce, distribuce, spotřeby, výměny a daru.

 

6) Studium genderu v rámci antropologie. Politika genderu. Feministická antropologie.

 

7) Antropologické studium náboženství. Problém vymezení pojmu náboženství. Posvátné a profánní. Studium rituálu.

 

8) Antropologický výzkum postsocialismu: vlastnictví, produkce, gender. Veřejné versus soukromé.

 

9) Globální, lokální a glokální. Vztah modernity a globalizace. Arjun Appadurai.

 

10) Transnacionalismus: historický kontext vzniku tohoto konceptu, významní autoři a studie, kritika předchozích přístupů studia migrace. Diaspora, hybridita.

 

11) Sémiotická interpretace světa, jazyk jako znakový systém, C. S. Peirce a typy znaků v jazyce a mimo jazyk. Čeho indexem může být jazykové chování.

 

12) Synchronie versus diachronie ve studiu jazyka a kulturních jevů. Jednotky emické a etické, paradigma a syntagma. Elementární funkce jazykové komunikace.

 

13) Franz Boas a vztah jazyka, kultury a fyzických rysů. Řečová a jazyková komunita. Hranice mezi jazyky. Dialekt versus sociolekt. Kontaktová lingvistika: pidžiny a kreolštiny, lingua franca; substrát, superstrát, adstrát.

 

14) Příznakovost. Jazyk a sexualita/gender. Slovníky sémaziologické a onomaziologické. Typy tezaurů a jejich ideologická povaha.

 

15) Jazykový systém, jazykový úzus a jazyková ideologie. Standard a variabilita. Diglosie a semidiglosie. Ideologie jazykové správnosti: preskripce a deskripce. Sociolingvistika a W. Labov.

 

16) Jazyk a obraz světa. Kulturní a jazyková relativita. Whorfova hypotéza, její kritika a soudobý stav výzkumu.

 

17) “Vizuální obrat” v konceptualizaci kultury. Obraz a slovo.

 

18) Interpretace obrazového kulturního textu z hlediska jeho funkcí (ideologie, estetika, komunikace, psychologie, ekonomika).

 

19) “Etnografický film” – historická a estetická kategorie ve vztahu k sociální a kulturní antropologii.

 

20) Autoetnografie, amatérská kinematografie, virtuálně sdílený obraz: role obrazu a institucí (festivaly, televize, sítě) při formování identity z perspektivy lokální i globální a vzhledem k intimnímu a veřejnému.