Najdete nás na:

Souhrnné informace ke státnicím

Webmaster | May 20, 2016

V rubrice Státnice byly doplněny informace k průběhu SZZk.

Týdenní studentský mezioborový festival Oživme Prameny

Webmaster | May 11, 2016

Řada kulturních akcí v místech, která kdysi žila a dnes jen leží zapomenutá uprostřed nádherné přírody Slavkovského lesa. Pojďte oživit Prameny, pojďte si užít týden plný života! Ukáže Prameny v jiném světle. Za pomoci KULTURY oživíme zaniklá a zajímavá místa. SOCHAŘI budou vytvářet nová místa zastavení a cíle cest. Studenti ARCHITEKTURY a KRAJINÁŘI budou přemýšlet, jak se postavit k místům, která jsou důležitá pro běžný chod obce, ale dnes jsou zcela rozvrácená. Studenti ANTROPOLOGIE budou hledat a zkoumat, budou mluvit s místnimi lidmi a nacházet jejich vztah k místu.

Vše bude veřejné – divadelní představení, přednášky, performance a další! Každý den budeme o všem společně debatovat, předávat si zkušenosti a bavit se. Z každého oboru pozveme také odborníky a nadšence, kteří se s námi podělí o své znalosti. Na závěr proběhne velká prezentace výstupů a shrnutí celého týdne.

Obec Prameny si prošla po roce 1945 nelehkým vývojem – odsun původního německy mluvicího obyvatelstva a následné působení československé armády v oblasti znamenal jak zánik všech vazeb a tradic, tak i naprostý rozvrat urbanistické struktury místa. Po roce 1990 byla snaha obec oživit. Velkolepé plány vedení obce však vedly ještě do větších problémů. Nevydařeným projektem na stáčení minerální vody se obec dostala do obrovských dluhů, ze kterých se sama není dodnes schopna vymanit.

K dnešnímu dni je veškerý obecní majetek v exekuci či již rozprodán. Dluh postupně skupuje ruský investor. Ten si tak nepřímo kupuje celou vesnici.

Volby do Akademického senátu FF UPa 2016

Webmaster | April 19, 2016

Hlas v Akademických volbách můžete dát i učitelům a studentům z KSV: PhDr. Hana Synková, Ph.D., Mgr. Lada Viková, Bc. Dana Hendrychová, Václav Mensa, Barbora Pátková.

oba

Volby do Akademického senátu FF UPa 2016 – kandidátní listina

Webmaster | April 15, 2016

Komora akademických pracovníků:

PhDr. Jan Čapek, Ph.D. (Katedra cizích jazyků)
Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. (Katedra religionistiky)
Mgr. Lucie Hájková (Katedra věd o výchově)
Mgr. Martina Halířová, Ph.D. (Ústav historických věd)
Doc. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D. (Katedra religionistiky)
Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filosofie)
Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. (Katedra filosofie)
Mgr. Jiří Studený, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky)
PhDr. Hana Synková, Ph.D. (Katedra sociálních věd)
Mgr. Lada Viková (Katedra sociálních věd)

Komora studentů:

Bc. Dana Hendrychová (Katedra sociálních věd – studentka magisterského studia)
Mgr. Vojtěch Janů (Katedra filosofie – interní doktorand)
Václav Mensa (Katedra sociálních věd – student bakalářského studia)
Bc. Michaela Mužíková (Katedra religionistiky – studentka magisterského studia)
Mgr. Marcel Palatáš (Katedra religionistiky – interní doktorand)
Barbora Pátková (Katedra sociálních věd – studentka bakalářského studia)
Mgr. Karel Pikeš (Katedra religionistiky – interní doktorand)
Synková Natálie (Katedra věd o výchově – studentka bakalářského studia)
Mgr. Jiří Valový (Ústav historických věd – interní doktorand)

Volby proběhnou:

Út 26. dubna 2016, 8:30 – 15:00 hod., budova EA, 12. patro, děkanát, místnost 12027
St 27. dubna 2016, 8:30 – 15:00 hod., budova EA, 12. patro, děkanát, místnost 12027

Představení kandidátů (nepovinné):

Úterý 19. dubna 2016, 11:45 – 12:45 hod., budova EA, videomístnost 13038

Za volební komisi Mgr. Filip Grygar, Ph.D.

15. dubna 2016

Mezinárodní perspektivy současného terénního výzkumu

Webmaster | April 15, 2016

KULATÝ STŮL 2016FINAL-001

Seznam studentů – SZZk – květen – červen 2016 vč. vedoucích a přidělených oponentů

NĚMECKO – stipendium organizace GFPS na zimní semestr 2016/17

Webmaster | April 10, 2016

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

Exchange program – Taiwan 2016

Webmaster | April 8, 2016

Explore Taiwan through Exchange

 


V případě zájmu kontaktujte PhDr. Adama Horálka, Ph.D.

Upozornění pro zájemce o magisterské studium oboru sociální antropologie v Pardubicích

Webmaster | April 6, 2016

Do 30. 4. 2016 je třeba odevzdat na studijní oddělení (osobně, mailem nebo poštou) PROJEKT  své zamýšlené diplomové práce v rozsahu 1-2 strany (včetně odborných zdrojů). Poprvé bude možné studovat v magisterském studiu i specializaci vizuální antropologie. Kdo se bude chtít zaměřit na tuto specializaci, zahrne do projektu vlastní představu o audiovizuálním zpracování svého tématu. Další informace naleznete zde.

Všeobecné volby do Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Webmaster | April 5, 2016

Vážení členové akademické obce Fakulty filosofické,

v dubnu t. r. vyprší funkční období akademického senátu naší fakulty a tím nastala potřeba uspořádání voleb, z nichž vzejde složení nového senátu pro další tříleté funkční období. Dovolujeme si Vás proto vyzvat k aktivní účasti na volbách do senátu naší fakulty. Máte možnost sami kandidovat (buď do komory akademických pracovníků, nebo do komory studentské), dále navrhovat kandidáty, anebo alespoň volit řádně navržené kandidáty.

Volby probíhají jednokolově. Návrhy v písemné podobě včetně písemného souhlasu kandidáta mohou volební komisi (prostřednictvím sekretariátů jednotlivých kateder či pracovišť členů volební komise) podávat všichni členové akademické obce. Volební komise zapíše na volební lístek pouze ty z kandidátů, kteří svou nominaci potvrdí písemným souhlasem. Volební komise poté z obdržených návrhů sestaví kandidátní listinu pro volbu senátorů z řad akademických pracovníků do komory akademických pracovníků a kandidátní listinu pro volbu senátorů z řad studentů do komory studentů, které zveřejní nejméně sedm dní před konáním voleb. Do kandidátní listiny nemohou být zapsáni členové akademické obce, jejichž funkce je neslučitelná s funkcí senátora a členové volební komise.

Složení akademického senátu Fakulty filozofické bude v příštím volebním období 15 členů, z toho 10 v komoře akademických pracovníků a 5 v komoře studentů. Aby se volby mohly právoplatně uskutečnit, musí být do na kandidátní listinu zapsáno minimálně tolik kandidátů, aby jejich počet odpovídal nutnému obsazení senátu v jednotlivých komorách.

Uzávěrka přijímání návrhů:

Pátek 15. dubna 2016 ve 12 hodin.

Představení kandidátů:

Úterý 19. dubna 2016, v čase 11:45 hodin až do 12:45 hod., budova EA, videomístnost 13038

Termín voleb:

Út 26. dubna 2016, od 8:30 hodin až do 15:00 hod., budova EA, 12. patro, děkanát, místnost 12027

St 27. dubna 2016, od 8:30 hodin až do 15:00 hod., budova EA, 12. patro, děkanát, místnost 12027

Volební komise:

  • Filip Grygar, Ph.D. (Katedra filosofie, budova G, kancelář 05023) – předseda
  • PhDr. Vladimír Hrubý (Ústav historických věd, budova EA, kancelář 11 034)
  • Ladislav Vít, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky, budova EA, kancelář 13033)
  • Veronika Civínová (Katedra religionistiky, budova G, kancelář 06018, studentka doktorského programu)

Náhradník volební komise: Mgr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Ústav historických věd, budova EA, kancelář 12 034)

Obecné informace pro volby do akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

– Akademický senát Filozofické fakulty UPa (dále jen AS FF) vyhlašuje konání, termín a místo voleb do AS FF.

– Akademický senát jmenuje členy volební komise (VK).

– Není dán přesný počet členů VK. Ustáleným zvykem je, že VK je složena z minimálně třech členů.

– Člen VK nemůže kandidovat do senátu, ale je voličem.

AS FF bude složen v následujícím tříletém období z 15 členů, z toho 10 akademických pracovníků (Komora akademických pracovníkůKAP) a 5 posluchačů (Komora studentůKS).

– Kandidáti, kteří zůstanou na kandidátkách pod čarou, se stávají náhradníky pro případ ukončení senátorského postu.

 Kandidátní listiny do AS FF UPCE tvoří:

– Seznam kandidátů do AS FF obsahuje nejméně 15 navržených kandidátů (z toho 10 akademických pracovníků do KAP a 5 posluchačů do KS), kteří jsou zapsáni v abecedním pořadí.

– Kandidátní listina musí obsahovat termín konání voleb a místo konání voleb.

– Žádoucí je předložit kandidátní listinu s více kandidáty než je minimální počet, aby po volbách došlo k vytvoření náhradníků. Pokud nejsou k dispozici náhradníci v situaci, kdy někteří členové senátu rezignují na své funkce, musí být vyhlášeny nové volby.

– Kandidátní listina bude zveřejněna nejméně 7 dní před konáním voleb.

Návrhy kandidátů do AS FF UPCE

– Kandidátem nemůže být osoba, jejíž funkce je v rámci Univerzity neslučitelná s funkcí senátora (např. člen VK, případně děkan).

– Návrh kandidáta nebo kandidátů z řad akademické obce FF UPa může podat člen nebo skupina členů akademické obce FF.

– Písemný návrh s kandidátem nebo kandidáty musí být podepsán navrhovatelem (včetně označení katedry či ústavu, kde kandidát pracuje nebo studuje). Akademičtí pracovníci navrhují akademické pracovníky do KAP a studenti studenty do SK.

– S kandidaturou musí navržený kandidát souhlasit, což potvrdí písemným prohlášením a podpisem.

– Písemný návrh s kandidátem a písemný souhlas kandidáta musí být odevzdány VK nejpozději 10 dnů před konáním prvního dne voleb. Lze odevzdat na jednom formuláři.

 

Volby

– Volby probíhají ve dvou pracovních dnech dle principu tajného hlasování. Po vstupu do volební místnosti předloží volič členům VK průkaz totožnosti. Volič z řad akademických pracovníků obdrží hlasovací lístek s navrženými kandidáty do KAP. Zakroužkuje nejvýše 10 kandidátů a vhodí hlasovací lístek do příslušné hlasovací urny.

– Volič z řad studentů dostane hlasovací lístek s navrženými kandidáty do SK. Zakroužkuje nejvýše 5 kandidátů a vhodí hlasovací lístek do příslušné urny.

– Senátory se stávají po sečtení hlasů ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

Page 10 of 37« First...«89101112»2030...Last »