Najdete nás na:
Mgr. Zuzana Hloušková

Mgr. Zuzana Hloušková

Vystudovala sociální práci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a bohemistiku (český jazyk a literaturu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2001-2008 řídila nevládní neziskovou organizaci zabývající se sociálním poradenstvím, dobrovolnictvím, komunitním plánováním a rozvojem neziskového sektoru. Na KSV působí od roku 2009 a věnuje se především antropologii občanské společnosti (koncept neziskového sektoru, teorie důvěry), sociální politice (koncept záchranné sociální sítě, komunitní plánování sociálních služeb, sociální a komunitní práce), managementu neziskových organizací (antropocentrické přístupy, koncept POSDCORB, management podle cílů) a gender studies (zejm. antiesencialistické přístupy). Je také garantkou pro studentské stáže a v letech 2010 a 2011 zajišťovala organizačně katederní studentskou konferenci Sociocon.

Ve své publikační činnosti se v souvislosti se svými posledními výzkumnými projekty zaměřovala na historii spolkové činnosti na Hradecku (viz hesla v Encyklopedii Hradce Králové), dobrovolnický management ve zdravotnických zařízeních a management studentských praxí u poskytovatelů sociálních služeb. Podílela se také na vzniku vysokoškolských příruček a skript (např. Získávání zdrojů na aktivity NNO v sociální oblasti). Angažuje se dobrovolnicky v nevládním sektoru a působí zde také jako redaktorka e-zinu KRASNNOviny. Ve volném čase se jako autorka i recenzentka věnuje žánrům sci-fi a fantasy. V roce 2009 publikovala v časopise Pevnost povídku Drakobijka. V roce 1999 jí vyšla sci-fi novela Volavky a v roce 2010 fantasy román Čtyři klíče. V roce 2012 uveřejnila v časopise Lemurie povídku Legenda o smaragdových očích. Je zakládající členkou Spolku přátel krásného slova, kde stála u zrodu literární soutěže, každoročně lektoruje literární dílny pro začínající autory a edičně připravuje spolkové publikace. K jejím nejnovějším edičním počinům patří povídkový soubor Odpor je zbytečný. V současné době připravuje k vydání příručku Projektový management v nekomerčním sektoru. V budoucnu by se ráda věnovala otázkám třetí role univerzit, literární antropologii, poststrukturalistickému feminismu a vizuální sociologii. Na vlastní náklady se chystá v letošním roce realizovat terénní výzkum v zahraničí s využitím techniky „participatory video“.

Kontakt

 • zuzana.hlouskova (at) upce.cz
 • +420 466 036 422
 • Kancelář: KG 08 023

Konzultace

 • 26. 5. 15-16 hod,
  3. 6. 12.30-13.30 (jen naléhavé věci),
  9. 6. 15-16 hod,
  16. 6. 15-16 hod,
  23. 6. 15-16 hod.

Vzdělání

 • 1988 – 1992: Gymnázium v Karviné
 • 2002 – 2005: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, bakalářské studium sociální práce
 • 1997 – 2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, magisterské studium bohemistiky

Další vzdělání

 • 2005: Centrum evropského projektování – Školení euromanažerů
 • 2006: Královéhradecký kraj – Výcvik konzultantů v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb
 • 2007: MPSV – Metodik-vzdělavatel plánování sociálních služeb

Přehled praxe

 • 1996 – 1998: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, o. p. s. Praha – asistentka informačního oddělení
 • 1999 – 2001: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové – fundraisorka, redaktorka, koordinátorka projektů a konzultantka pro neziskový sektor (dobrovolnice)
 • 2000 – 2001: YMCA Hradec Králové – vedoucí Informačního centra pro mládež
 • 2001 – 2008: Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové – ředitelka/vedoucí občanské poradny/projektová manažerka, lektorka problematiky rozvoje sociálních služeb, koordinátorka vzdělávacích programů a dobrovolnického centra

Studium v zahraničí

 • 2003: Stáž se zaměřením na aplikaci metody komunitního plánování v rozvoji sítě sociálních služeb a seznámení se systémem financování sociálních služeb ve Velké Británii

Zapojení do výzkumných projektů

 • 2007 – 2008: Grantový výzkum “Připravenost obcí na přijetí kritérií kvality plánování sociálních služeb”

Členství v organizacích, poradních orgánech aj.

 • Spolek přátel krásného slova
 • Výbor pro regiony Rady vlády pro NNO

Ediční a publikační činnost

 • Hloušková Z. a kol: Historie spolkové činnosti na Hradecku. Hradec Králové, OPS 2001. ISBN 80-902749-6-X
 • Hloušek J. – Hloušková Z.: Komunitní plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Hradec Králové: OPS 2007. ISBN 978-80-86701-10-3
 • Hloušková Z. a kol.:. Plánování sociálních služeb na venkovském území. Hradec Králové: OPS 2007.
  ISBN 978-80-86701-12-7