Najdete nás na:
 Michal Tošner

Kontakt

 • michal.tosner (at) upce.cz
 • +420 466 036 630
 • Kancelář: KG 08 018

Michal Tošner

Vzdělání:

 • 2010: PhDr. v oboru sociální antropologie, Katedra antropologických a historických věd FF ZČU.
 • 2009: Ph.D. obor Teorie a dějiny vědy a techniky na Katedře filozofie FF ZČU.
 • 2003: Mgr. Teorie a dějiny kultury a umění, FF UK

Akademická činnost

 • 2009 – 2012:  Odborný asistent na Katedře antropologických a historických věd/Katedře Antropologie, FF ZČU v Plzni.
 • 2006 – 2009: Asistent, Katedra antropologie, FF ZČU v Plzni.

Výzkumné aktivity:

 • 2009: Hlavní řešitel specifického výzkumu:  „Výzkum příčin sociálního napětí v Lokalitě Litvínov-Janov“, Týmový terénní výzkum.
 • 2005:  Opakovaný terénní výzkum v projektu Monitoring situace romských osad na Slovensku.
 • 2004 – 2005: Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit v ČR.
 • 2003: Analýza soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky (Mezinárodní organizace pro migraci – IOM).
 • 2001:  Výzkum prostředí romských ghett ve středně velkých průmyslových městech v ČR (Institut kriminologie a sociální prevence – IKSP).
 • 2000: Monitoring situace romských osad na Slovensku, stacionární terénní výzkum.

Mimoakademické praxe:

 • 2003: konzultant projektu Globální a rozvojová výchova společnosti Člověk v Tísni, o.p.s.
 • 2002 až 2004: konzultant projektu multikulturního vzdělávání Varianty společnosti Člověk v Tísni, o.p.s.
 • 2002: Sociální rozhodčí na projektu SOS povodně společnosti Člověk v Tísni, o.p.s.
 • 2000 až 2002: Účast na projektu Pomoc při odškodnění Romských obětí Druhé světové války realizovaný společností Člověk v Tísni, o.p.s.

Seznam publikací:

 • TOŠNER, M. (2012): Migrace a migrační politiky z hlediska aplikované antropologie. In: T. Hirt et al., Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0122-2, s. 293 – 315.
 • TOŠNER, M. (2012): Aplikovaná antropologie a doména lidských práv. In: T. Hirt et al., Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0122-2, s. 316 – 330.
 • TOŠNER, M. (2012): Kultura před soudem. In: Culturologia 1(1). Praha: Česká kulturologická společnost, ISSN 1805 – 2886, s. 26 –35.
 • TOŠNER, M. (2011): Buildings, Work and the Coal in Litvínov: Actor-network Explorations, s. 169 – 181. In: P. Gibas, K. Pauknerová, M. Stella et al., Non-Human in Social Science: Animal, Spaces, Things. Praha: Pavel Mervart, s. 169 – 180.
 • TOŠNER, M. ET AL (2010): Průmysl sociálního vyloučení: Lokalita Janov. In: AntropoWebzin 1/2010. ISSN 1801-8793, s. 17 – 32.
 • TOŠNER, M. ET AL (2010): Materiální past: Geneze sociálního napětí v lokalitě Litvínov-Janov ve vztahu k privatizaci bytového fondu. In: AntropoWebzin 1/2010. ISSN 1801-8793, s. 5 – 16.
 • TOŠNER, M. (2008): Better Past, No Future: Professional /Occupational Identity among the Cigáni (Gypsies) of East Slovakia during the Transition of the Twentieth Century. In: M. Svoboda – L. Lenk: Anthropolology of/in Post-Socialist World. Praha: Leda, s. 151-157
 • TOŠNER, M. (2008): Postmoderní a kritická antropologie: přehledová studie. In: AntropoWebzin 2-3/ 2008: ISSN 1801-8793, s. 35 – 43.
 • TOŠNER, M. (2008): Edward Said a literární obrat v antropologii. In.: I. T. Budil – T. Zíková Antropologické sympozium VI., Plzeň: Katedra antropologických a historických věd, FF ZČU v Plzni, s. 8 – 15.
 • TOŠNER, M. (2007): Lidská práva: přehledová studie. In: Antropowebzin 2-3/2007. AntropoWeb: ISSN 1801-8793
 • TOŠNER, M. (2006): Ernest Gellner a poslední poselství habsburské říše. In: AntropoWEBZIN 1-2/2006: AntropoWeb: ISSN 1801-8793.
 • TOŠNER, M. (2006): Poststrukturalismus mezi filozofií a antropologií. In: Budil, I. T.:  Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni č. 2. Plzeň: Dryada, s. 43 – 52.
 • TOŠNER, M. (2005): Sociální vědec je součástí zkoumané reality: O postrevoluční emancipaci, vztahu teorie a praxe a dvojím pojetí kultury  – Interview s Pavlem Baršou (Praha 31. 3. 2005). AntropoWeb: ISSN 1801-8793.
 • TOŠNER, M. (2005): Dialog a heteroglosie: příklad James Clifford. In. L. Lenk – Svoboda, M., eds.: Argonauti za obzorem Západu. Plzeň: Nakladatelství Vlasty Králové, s. 18-27.
 • TOŠNER, M. (2004): Idea ohraničených civilizací a meze civilizačních ideologií. In: Plzeňské rozhovory. Plzeň: Statutární město Plzeň, s. 29-30.
 • TOŠNER, M. – NÁDVORNÍK, O. (2004): Globalizace. In: O. Nádvorník-A. Volfová: Společný svět: Příručka globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Varianty, s. 96-108.
 • TOŠNER, M. (2003): Kultura romských osad a analýza sociální situace. In: M. Jakoubek – O. Poduška: Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk, s. 41-56.

 

Konferenční referáty a sympozia:

 • 2012 – Dreaming India form the Heart of Europe. Indian Phantasm Conference, Museum of Cultural History, UIO, Oslo, Norway.
 • 2011 – Od teoretické logiky k logice praxe: Poznámka ke studiu příbuzenství v romských osadách. Konference Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume. Sociologický ústav SAV, Bratislava.
 • 2011 – Multi-lokální etnografie sociotechnické sítě. Gentrifikace a segregace v průmyslovém městě (lokalita Janov-Litvínov). Konference urbánních studií Třetí město, FSS MU, Brno.
 • 2010 – Buildngs, Work and the Coal in Litvínov: Actor-Netwok Explorations. Konference: Non-Human in Anthropology: An interdisciplinary conference. FHS UK, Praha.
 • 2010 – Gentrifikace a segregace v průmyslovém městě: případ lokality Janov. Workshop 7. rámcového programu; Project RESPECT: Respekt, tolerance a prostor – Sociální integrace pod vlivem principu tolerance, FF ZČU v Plzni.
 • 2009 – Even Buildigs Can Flow. Outstanding Things; Theorising objects/events of cultural attention. Museum of Cultural History, UIO, Oslo, Norway.
 • 2008 – Věčný svit neposkvrněné mysli Clauda Lévi-Strausse. Mezi antropologií a filosofií. Konference ke 100. výročí narození Clauda Lévi-Strausse, Filosofický ústav AV ČR, Katedra sociologie FSV UK, Praha.
 • 2007 – Better Past, No Future: Professional /Occupational Identity among the Cigáni
  (Gypsies) of East Slovakia during the Transition of the Twentieth Century. Konference Anthropolology of/in Post-Socialist World; AntropoWeb FF ZČU, Plzeň.
 • 2007 – Edward Said a literární obrat v antropologii. Antropologické symposium VI. FF ZČU, Plzeň.
 • 2006 – Jazyková povaha sporu o biologický a kulturní determinismus. Interdisciplinární symposium: Biologický a sociální determinismus ve vědách o člověku. FF ZČU, Plzeň
 • 2005 – Dialog a heteroglossie: Příklad James Clifford. 1. mezinárodní studentská konference AntropoWebu, FF ZČU, Plzeň.
 • 2004 – Idea ohraničených civilizací a meze civilizačních ideologií. Střet civilizací – fikce či realita? Plzeňské rozhovory; Osmý ročník konference. Město Plzeň a ZČU, Plzeň.

 

Praxe v redakčních radách, výzkumných centrech a asociacích:

 • 2012: Člen České asociace sociální antropologie (CASA); 2013 – místopředseda asociace.
 • 2008 – současnost: Člen redakční rady odborného recenzovaného periodika Antropoweb.
 • 2006 – 2010: člen Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT)